fastryganowy

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS

  ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI
  XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS pt.
   
  „Łączymy doświadczenia. Holistyczne spojrzenie na FASD"
   
  1 dzień: „Łączymy doświadczenia terapeutyczne"
  2 dzień: „Łączymy doświadczenia diagnostyczne".
   
  Organizatorzy Sympozjum:
  • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr Małgorzata Klecka
  • Fundacja Fastryga
   
  Miejsce Sympozjum:
  • „Ośrodek Fastryga" w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70
   
  Termin:
  • 11-12 września 2019 r. godz. 9.00-17.00
   
  Uczestnicy Sympozjum: przedstawiciele świata nauki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,
  pedagodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy placówek
  opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, w których
  wychowują się dzieci z FASD
   
  Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 08:00, zakończenie konferencji ok.
  godziny 17.00 (ramowy program w załączeniu).
   
  Informacje organizacyjne:
  • Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania sympozjum
  • Zapewniamy materiały szkoleniowe
  • Koszt udziału w Sympozjum: 1 dzień – 250 zł; 2 dni – 390 zł.
  Zgłoszenie na sympozjum:
  • Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego
  • Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego
  udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem:
   
   
   
   
  UWAGA!
  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni.
  Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi za dwa dni 390
  zł, za jeden dzień 250 zł.
   
  Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:
  83-1090-1652-0000-0001-1223-6189
  z dopiskiem „Sympozjum FASD 2019 – imię i nazwisko uczestnika"
   
  Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com
  Informacji udziela:
  • Katarzyna Klecka: 508 552 211
   
   
  PROGRAM SYMPOZJUM
   
  DZIEŃ 1 - ŚRODA 11 WRZEŚNIA GODZ. 9.00-17.00
  ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
  8.00– 9.00 Rejestracja
  9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie
  9.15 – 10.15 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik „Kiedy potrzebna jest pomoc
  lekarza psychiatry. Farmakoterapia w FASD".
  10.15 – 11.00 – mgr Iwona Palicka „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii"
  11.00– 11.30 przerwa
  11.30 – 12.30 prof. Halina Pawłowska-Jaroń: „Pamięć sekwencyjna i symultaniczna a rozwój
  języka. Propozycja stymulacji/terapii".
  12.30 – 13.30 dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń: „Jelito - drugi mózg, czyli jak
  mikrobiota jelitowa wpływa na pracę systemu nerwowego dzieci".
  13.30 – 14.15 – lunch
  14.15 – 15.00 - dr Agnieszka Sobiegała: „Praca z sygnałami czuciowymi w zaburzeniach
  tikowych"
  15.00 – 15.45 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Trudności z regulacją emocjonalną u dzieci z
  FASD w świetle teorii poliwagalnej"
  15.45– 16.30 - mgr Iwona Palicka: „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD"
  16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja
   
  DZIEŃ 2 - CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 2019 godz. 9:00-17.00
  ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
  8.00– 9.00 Rejestracja
  9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie
  9.15 – 10.15 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Wykorzystanie 4-cyfrowego kwestionariusza w
  praktyce klinicznej"
  10.15 – 11.15 – mgr Iwona Palicka: „Ocena neuropsychologiczna w FASD"
  11.15– 11.45 przerwa
  11.45 – 12.30 prof. Robert Śmigiel: „Genetyczna diagnostyka różnicowa"
  12.30– 13.30 - lek. Jacek Przybyło „Zaburzenia psychiczne u dorosłych osób z FASD
  13.30 – 14.15 – lunch
  14.15 – 15.00 – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka: „Diagnostyka przywiązania w praktyce
  psychologicznej
  15.00 – 15.45 - mgr Iwona Palicka: „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD - współpraca
  z neurologopedą".
  15.45-16.30 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Ocena diagnostyczna systemów
  motywacyjnych w grupie dzieci z FASD przy pomoc Coffy Test. Wyniki badań".
  16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja
   
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA – WZÓR OGÓLNY (Tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych)

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FUNDACJA FASTRYGA z siedzibą w: 43-143 LĘDZINY UL. HOŁDUNOWSKA 70A, reprezentowana przez Prezesa Fundacji FASTRYGA Panią Małgorzatę Klecką; tel. 508552211, e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy/ uczestnictwie w szkoleniach/prowadzenia szkoleń/organizacji szkoleń.
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
  Ośrodek Fastryga oraz Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych z siedzibą w Lędzinach ul. Hołdunowska 70a.
  4). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody poprzez plik pdf wysyłany drogą elektroniczną
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usługi.
  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: dobrowolne
  9). Wraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

   
 • XVIII Światowy Dzień FAS

   
   
  Ogólnopolska konferencja naukowa "FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych"
   
  Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego czynności – w tym problemy neuropsychiatryczne, upośledzenie funkcji ruchowych, zaburzenia uczenia, dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej. Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą:
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • zaburzenia komunikacji,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • ADHD,
  • specyficzne zaburzenia uczenia się,
  • zaburzenia motoryczne,
  • inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD jako zaburzenie powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych, czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). I.Palicka, M.Klecka, J.Przybyło 2017).
  Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z najnowszych polskich badań i otwierające się możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów – praktyków. Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie:
  • zaburzeń neurorozwojowych w FAS,
  • diagnostyki dysmorfologicznej,
  • diagnozy neuropsychologicznej w FAS,
  • diagnostyki różnicowej, zaburzeń językowych oraz tikowych.
  Zaprezentujemy także wyniki naszych badań w obszarze parametrów biomedycznych w FAS i podzielimy się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi. Naszym celem jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia dla dzieci i ich rodzin.
   
  Koszt uczestnictwa: 90 zł
  Data: 10 września 2018 roku (poniedziałek), godz. 09:09
  Miejsce konferencji: Sala Widowiskowo - Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny.
   
   
  Dokumenty do pobrania:
   
   
   
   
 • Szkolenie „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”

   6 maja 2018 roku w gdańskiej Fundacji dla Rodziny dr n. med. Małgorzata Klecka poprowadzi szkolenie pt. „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”. Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • Mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami; trauma rozwojowa, podstawy neurorozwoju.
  • Neurofizjologia traumy. Autonomiczny układ nerwowy i okno tolerancji.
  • Zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie).
  • Kiedy trauma niszczy więź: trauma relacyjna - dezorganizacja przywiązania, utrata głównego opiekuna - przypadek Genie.
  • Reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki.
  • Inne powody traumy wczesnodziecięcej, nagła zmiana środowiska wychowawczych bez możliwości adaptacji, wykorzystanie seksualne („child of rage”), długotrwałe inwazyjne leczenie itd.
  • Trauma w ciele. Objawy psychosomatyczne.
  • Możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.
  • Być rodzicem dziecka z traumą  - praca na zasobach rodzicielskich.
   
  Data szkolenia: 6 maja 2018 r., godz 13.00 - 19.00 (8h dydaktycznych)
  Miejsce: Fundacja dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórze 18, Gdańsk.
  Cena szkolenia: 250 zł
  Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy
   
   
  Serdecznie zapraszamy!
   
 • Superwizja dla absolwentów Kursu Fastryga

  meeting 1177437 1920

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie superwizyjne skierowane dla uczestników "KURSU FASTRYGA".
  Termin: 13.04.2018 
  Godzina: 11:00 - 17:00 (piątek) 
  8h dydaktycznych
   
  Prowadząca: dr n. med. Małgorzata Klecka
   
  Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA ul. Hołdunowska 70, Lędziny
   
  Koszt: 250zł/osoba
   
  Osoby decydujące się na uczestniczenie w grupie superwizyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Fastryga 508-552-211.

   

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Hołdunowska 70a

43-143 Lędziny

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Meritum Bank 

69 1300 0000 2076 7020 4973 0001

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach