fastryganowy

SEMINARIUM TRAUMA I PRZYWIĄZANIE

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

„Przywiązanie w cyklu życia.
Trauma wczesnodziecięca i dysocjacja".

I. Koszt:
390 zł od osoby
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu seminarium, książkę Daniela Siegel „Rozwój umysłu" oraz serwis kawowy.
Istnieje możliwość udziału w jednym wybranym dniu (koszt: 200 zł).
Pierwszeństwo mają uczestnicy deklarujący udział w dwóch dniach szkolenia.

II. Termin:
Do ustalenia luty/marzec, godz. 9.00 – 15.00
UWAGA:
Chętnych zapraszamy także do udziału w spotkaniu szkoleniowym w dn. 16 stycznia po zakończeniu seminarium w godz. 17.00-20.00 pt:"Zaburzenia sensomotoryczne a funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dzieci z FASD".

III. Miejsce:
Ośrodek FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny

IV. Odbiorcy:
Seminarium skierowane jest do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką traumy wczesnodziecięcej i przywiązania, a także do zawodowych rodziców zastępczych.

V. Tematyka seminarium:

 

W trakcie seminarium poruszone zostaną następujące tematy:

Dzień 1.

9.00-12.00 Hanna Michalska

Przywiązanie w cyklu życia

12.30-15.00 Dr Małgorzata Klecka

Przywiązanie i FAS.
Zachowania przywiązaniowe u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol.
Zaburzenia przywiązania u dzieci z FASD.
Zaburzenia przywiązania czy zachowania adaptacyjne? Interpretacja „dziwnych" zachowań dzieci z FAS po doświadczeniu odrzucenia.

Dzień 2
9.00-15.00 Dr Giovanii Tagliavini
1) Trauma i dysocjacja
2) Co to jest trauma?
3) Trauma kumulacyjna lub złożona
4) Kryteria traumy złożonej:
- dysocjacja
- somatyzacja
- dysregulacja emocjonalna
5) Trójjedny mózg MacLeana
6) Aspekty pionowe funkcjonowania CUN
7) Dysocjacja i jej symptomy
8) Typy dysocjacji
9) Formy Dys-integracji Funkcji integracyjnych
10) Dlaczego ciało jest ważne?
11) Okno tolerancji Pat Ogden
12) Rekonceptualizacja somatyczna traumy
13) SMI (systemy motywacyjne interpersonalne)
14) Trauma i aktywacja systemu obrony
15) Neokortex i wyższe funkcje integracyjne
16) Formy Dys-integracji wyższych funkcji integracyjnych
17) Trauma, aktywacja systemu obrony a system przywiązania
18) Zasady neurorozwoju
19) Trauma, dysocjacja i przywiązanie zdezorganizowane
20) Dezorganizacja przywiązania i jej konsekwencje
21) Psychopatologia rozwojowa dysocjacji
25) Kierunki oddziaływań

VI. Prowadzący:

DR GIOVANNI TAGLIAVINI

Dr Giovanni Tagliavini od lat zajmuje się prewencją, diagnozą i terapią zaburzeń spektrum posttraumatycznego (od PTSD do traumy złożonej i dysocjacji); przygotowaniem i realizacją projektów w przypadkach zaburzeń posttraumatycznych na poziomie indywidualnym, rodzinnym, grupy i społeczności lokalnej.

Przygotowanie profesjonalne:
Dyplomy I, II i zawaansowanego poziomu wykorzystania techniki EMDR (szkolenie w Londynie pod kierunkiem dr Richman)
ukończony I stopień (Training in Psicoterapia Sensomotoria per il Trattamento del Trauma – Trening z Psychoterapii Sensomotorycznej w Terapii Traumy), II stopień (Emotional Processing, Meaning Making,and Attachment Repair), aktualnie w trakcie certyfikacji III stopnia (terapeuta sensomotoryczny).
Członek European Association for Trauma and Dissociation, od powołania w 2004 r, Członek Zarządu od 2013r..

Tłumaczenie na język włoski i redakcja naukowa licznych prac z psychotraumatologii, m.in.:
Van der Hart O, Nijenhuis E, Steele K (2011), Fantasmi nel Sé – Trauma e trattamento della dissociazione strutturale. Cortina: Milano.http://tinyurl.com/q29duck
Lanius RA, Vermetten E, Pain C , L'epidemia nascosta - L'impatto del trauma precoce su salute e malattia, Fioriti: Roma.http://tinyurl.com/pwat6nj
Boon S, Steele K, Van der Hart O (2013), La dissociazione traumatica – Conoscerla e affrontarla, Mimesis: Milano. http://tinyurl.com/ /psvjtua
Siegel D (2014), Mappe per la mente – Guida alla neurobiologia interpersonale, Cortina: Milano. http://tinyurl.com/l45u8ge
W trakcie pracy dla wydawnictwa Fioriti editore, nad tłumaczeniem pracy: Southwick i In., Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan. http://tinyurl.com/osz7bvr

Prowadzi szkolenia na temat problematyki traumy złożonej i dysocjacji w ramach różnych szkół psychoterapii, m.in.w ostatnich miesiącach: Uniwersytet w Pawi (luty, prof. Lavinia Barone), SPAD – Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza w Rzymie (luty, maj, czerwiec;http://www.spadscuola.it/), Fundacja Przyjaciele Martynki (Warszawa, Polska; wideokonferencja, maj ), Centro Clinico Crocetta (Turyn; dr. Veglia) (czerwiec), Centro di Salute Mentale di Borgomanero (NO) (luty- listopad 2014).

Udział w konferencjach:
Marzec 2012 r Europejski Kongres ESTD w Berlinie, wystąpienie: "Teaching and informing about traumatic body responses: Presentation and discussion of the documentary film "The impossible escape -Tonic immobility as a defense". (Film dostępny on line: http://www.youtube.com/watch?v=mSIJru2aaTw)
Kwiecień 2012, wraz z dr Benedetto Farina i prof. Bessel van der Kolk di Boston,organizacja w Wenecji pierwszego Kursu Międzynarodowego NOWE GRANICE W LECZENIU TRAUMY – Uwaga, Pamięć Modulacja Arousal i Relacja Terapeutyczna (Wykład autorski: Aspekty neurobiologiczne i orientacja na ciało w terapii zaburzeń po traumie złożonej i dysocjacyjnych (http://tinyurl.com/c6s99ls )
Październik 2012 – uczestnictwo w XVI Kongresie SITCC (Societŕ Italiana Terapia Cognitivo Comportamentale) w Rzymie, Wystąpienie: "Upside down you turn me? Kilka powodów by wprowadzić oddziaływania „bottom-up" do własnej praktyki terapeutycznej w trakcie sympozjum z Gianni Liotti (chairman) i Antonio Semerari.
Kwiecień 2013, wraz z dr Benedetto Farina i prof.Janina Fisher z Bostonu,organizacja w Wenecji drugiego Międzynarodowego Kursu NOWE GRANICE W TERAPII TRAUMY - Podejścia Integracyjne Skoncentrowane na Ciele w Terapii Zaburzeń po Traumie Złożonej. Wystąpienie autorskie: „Zastosowanie kliniczne teorii poliwagalnej i neurocepcji w I fazie zaburzeń traumatycznych złożonych,http://tinyurl.com/np63k9q
Czerwiec 2013 - workshop w trakcie Kongresu European Society for Traumatic Stress Studies: Trauma-related dissociation: dis-integration or compartimentalization? A neurobiological and psychopathological compass for navigating the clinical encounter with traumatized patients,http://tinyurl.com/ofuzcnm
Kwiecień 2014 – reprezentacja Włoch na Sympozjum "European Perspectives on Trauma - Establishing the Common Ground" (chairman Prof. Vedat Sar, Istanbul), w Hamburgu, zorganizowanego przez European Society for Traumatic Stress Studies, wystąpienie: "Dissociation and Traumatization from Pierre Janet to Gianni Liotti and beyond. Connecting some Dots in European Psychotraumatology".http://www.trauma2014.de/docs/Programm-DeGPT-Tagung.pdf
Maj 2014, wraz z prof. Suzette Boon, organizacja trzeciego spotkania: Międzynarodowy Kurs: Nowe Granice w Terapii Traumy – Trauma Złożona I Zaburzenia Dysocjacyjne: rozpoznanie objawów, diagnoza, terapia. W trakcie prowadzenie wraz z dr Gabriellą Giovannozzi (Florencja), workshop interaktywnego: "Dottor Porges e Mister Hide: korzyści i zagrożenia w pracy nad (ds)regulacją autonomiczną w terapii traumy złożonej". http://tinyurl.com/om3l5sb

Dr n. med. Małgorzata Klecka
doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia).
Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).
Wraz z mężem powołała do życia i współkieruje dwoma organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna.
Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały w ubiegłym roku przetłumaczone na język słowacki.
Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych).Wytrwale wierzy, że wszystko, co się dzieje w życiu, ma sens.
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

HANNA MICHALSKA
psycholog, zawodowy tłumacz języka włoskiego, Prezes Fundacji Przyjaciele Martynki, której głównym celem jest wspieranie rozwoju dziecka i rodziny oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.
VIII. Organizatorzy seminarium:

FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie Zastepczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i terapeutycznych w tym obszarze.
Wraz z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną, terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia.
Więcej informacji na stronie www.fas.edu.pl

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI nazwę wzięła od bohaterki książki włoskiego psychoterapeuty Antonio D'Andrea: „Czas oczekiwania" - małej dziewczynki Martynki. Martynka została opuszczona przez rodziców i przebywa w domu dziecka. Autor przedstawia jej przeżycia, lęki, obawy oraz nadzieje i pragnienia, by ponownie mogła czuć się czyjąś córką, być czyimś dzieckiem. Głównym celem, jaki stawia sobie Fundacja jest wspieranie relacji dziecka ze znaczącymi dla niego osobami, zwłaszcza wówczas, gdy rodzina biologiczna zawodzi a relacje dziecka z rodzicami nie tylko nie sprzyjają jego rozwojowi, lecz wręcz mu zagrażają (co w literaturze przyjęło się określać jako niekorzystne doświadczenia dziecięce - ACE). Wówczas ogromne znaczenie mają relacje dziecka ze znaczącymi dla niego dorosłymi spoza kręgu rodziny. Nie sposób wtedy przecenić rolę jaką odgrywa środowisko szkolne, nauczyciele, trenerzy sportowi, koledzy i często ich rodzice. W takich sytuacjach bezcenne staje się wspieranie rezyliencji dziecka. Rezyliencji rozumianej jako doświadczenie relacyjne. W związku z tym tworzenie kultury rezyliencji oraz rozwój i wspieranie kompetencji dorosłych, którzy z różnych powodów wchodzą w relację z dzieckiem, a przez to mogą wpływać na jakość jego rozwoju to kolejne cele, realizowane przez Fundację Przyjaciele Martynki.
Więcej informacji na stronie www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zabrzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Współprowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach.

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach