fastryganowy

Szkolenie: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD

Najbliższe szkolenie:

7-8 kwietnia 2018 r. Szczecin, Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc (szczegóły na stronie)
28-29 kwietnia 2018 r.-
Lędziny, Ośrodek Fastryga-  Lędziny- formularz zgłoszeniowy
2-3 czerwca 2018 r.- Gdańsk, Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń Oditis (szczegóły na stronie)

Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego.

Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.
Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:
1. opóźnienie wzrostu;
2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne
3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun)
4. prenatalna ekspozycja na alkohol
Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4 stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 "klasyczną" obecność cech FAS.
Kwestionariusz został uaktualniony w roku 2004 i ta wersja jest aktualna do tej dziś. Najnowsza wersja 4 cyfrowego kwestionariusza FASD została opisana w poradniku diagnostycznym „Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders: the 4-Digit Diagnostic Code (2004)." Przewodnik prezentuje obiektywną metodę diagnozowania całego spektrum zaburzeń występujących u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Wykorzystywany jest w klinikach Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network.
Walidacją polskiej wersji kwestionariusza zajmuje się grupa badaczy z Fundacji FAStryga w Lędzinach i Poznaniu oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śkąskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Szkolenia z zakresu 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego:

Temat szkolenia: "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.


Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

Zagadnienia:

1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
    4-cyfrowa skala diagnostyczna:

• Ocena wzrostu.
• Ocena fenotypu twarzy.
• Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
• Ocena ekspozycji na alkohol.
• Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne
Koszt: 

Lędziny 550 zł
Gdańsk 650 zł
Szczecin 650 zł

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
 • Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny
w wersji polskiej autorstwa prof.
 Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 

4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Prowadzące:

dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi
i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych
 dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących
u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.


Iwona Palicka – magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), Somatic Experiencing Practitioner, członek Rady Fundacji Fastryga.
Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, Praktyk Somatic Experiencing SE® Terapia Traumy, w trakcie 2-letniego szkolenia dla terapeutów traumy rozwojowej w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy 
i terapii dzieci.
Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.
Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej.
Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej.
Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Opieka merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dziecięcej, Kierownik Katedry
i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Fastryga 2018

puzzle 654957 1920

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym, 
pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz 
doświadczeniem w pracy z dziećmi- mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

Wymogi:

 • kreatywność
 • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole
 • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej(dostępna pod adresem:formularz)

Absolwent kursu zdobędzie:

 • aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki 
  Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
 • wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
 • podstawy neurofizjologii;
 • podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
 • podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
 • podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i oraz psychodynamicznym;
 • wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem 
  (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
 • podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej 
  w rodzinie;
 • podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
 • umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem 
  (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych,
  rodzinnych domów dziecka;
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
 • samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
 • wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
 • rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
 • rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
 • możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
 • rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju; 
  skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
 • umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Informacje ogólne:

Koszty:

 • całkowity koszt: 4 320 zł 
 • 8 zjazdów ― 3120 zł
 • 1 zjazd 16 godz.dyd. - 390 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)

Praktyki letnie:

 • Koszt 1200 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 4 dniowy w sierpniu 2018r. w ośrodku Inwest Smardzewice
 • Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, która wynosi ok. 400 zł).

Zjazdy

 • Dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia;
 • Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł);
 • W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski;
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe;
 • Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym;
 • Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej;
 • Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku 
  i zaliczenie w formie ustnej;
 • Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne 
  zaświadczenia.

Terminy i adresy:

 • Terminy zjazdów: 

  1. 3-4 marca 2018- Lędziny 

  2. 14-15 kwietnia

  3.  5-6 maja

  4. 9-10 czerwca

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

 • terminy turnusów:

   9-11  sierpnia i 23-26 sierpnia

 • Kurs w roku 2018 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

Organizatorzy i współpracownicy:

 • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
 • Fundacja FASTRYGA
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
 • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego  Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, 

a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.

 
Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych). Wytrwale wierzy, że wszystko, co się
dzieje w życiu, ma sens. 
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, 
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, 
FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. 
Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka;  kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia 
neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty 
Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia 
afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);
jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.

Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której
wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe 
skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

 Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie 
Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami 
rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią 
dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych 
nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się 
problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i  terapeutycznych w tym obszarze. Wraz z Pracownią Diagnostyki 
i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną, 
terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin 
zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia. Więcej informacji na www.fas.org.pl

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje 
się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania 
oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach. 

CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-
terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole 
Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

Certyfikowany Kurs Empathy Dolls lalki terapeutyczne

 
16143075_1411762322170381_365553343364411458_n.jpg
Zapraszamy na szkolenie:
Certyfikowany Kurs Empathy Dolls lalki terapeutyczne
 
Monika Habik Neurogen , wprowadza w przestrzeń terapeutyczną w Polsce i min na Litwie, terapeutyczne lalki dla wsparcia w diagnozie i terapii dziecka z autyzmem, dziecka z niepełnosprawnością , dziecka w grupie rówieśniczej, dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, dziecka z wyzwaniami wsparcia dla komunikacji oraz rozwoju kompetencji terapeuty. 
NEUROGEN Monika Habik - ma wyłączność prowadzenia Certyfikowanego Kursu Empathy Dolls w Polsce za zgodą właściciela patentu ( all rights reserved ) oraz jest autorem koncepcji rozwinięcia koncepcji .
 
 
Odbiorcy: terapeuci - logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagagodzy, psycholodzy , fizjoterapeuci, nauczyciele i rodzice 
Prowadząca: mgr Monika Habik Neurogen, neurologopeda kliniczny, kliniczny terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej
Termin: 20 stycznia 2018r., godz. 10.00 do 17.00
Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny
Koszt: 350 zł/ osoba
Formularz zgłoszeniowyhttps://goo.gl/forms/Pg6k0t6nMz3sYvgk2

Karmienie Terapeutyczne HUMAN TOUCH

16195004_1411769202169693_4733015766799920990_n.jpg
 
 
Zapraszamy na szkolenie:
 
Karmienie Terapeutyczne HUMAN TOUCH
 
KURS PODSTAWOWY 
Karmienie terapeutyczne i możliwości interwencji żywieniowej, regulacja i samoregulacja wsparcie karmienia noworodków , wprowadzanie pokarmów stałych – wyzwania i możliwości interwencji terapeutycznej i żywieniowej . Program SMAKOLAKI .

Koncepcja KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO HUMAN TOUCH , skupia się przede wszystkim na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju Dziecka, ale zwraca też uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców i terapeuty przez budowanie pozytywnych relacji . Zobacz dziecko – wspieranie fundamentalnej potrzeby i umiejętności patrzenia, obserwacji, empatii i współodczuwania. Mirroring, wielozmysłowe możliwości komunikacji i aktywności własnej Dziecka . Nie tylko karmimy, ale przede wszystkim odżywiamy. 
Wczesna interwencja, karmienie terapeutyczne dzieci z grupy ryzyka , profilaktyka zaburzeń jedzenia i picia , wsparcie dla rozwoju komunikacji, funkcji poznawczych, dojrzałości OUN.
 
Strategie karmienia , przeciwdziałanie kompensacjom , patologicznym wzorcom przyjmowania pokarmów, konsystencja, temperatura i smak potraw dobrany indywidualnie dla dziecka, jego możliwości na danym etapie rozwoju , sposób karmienia , bezpieczne karmienie, przede wszystkim profilaktyka awersji pokarmowych. Wszystko jest ważne, ale przede wszystkim obiektywna diagnoza dystrakcji w procesie jedzenia i picia, zarówno sensorycznym, motorycznym, emocjonalnym jak żywieniowym. ZOBACZ DZIECKO .
Prowadząca: mgr Monika Habik Neurogen, neurologopeda kliniczny, kliniczny terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej
Termin: 21 stycznia 2018r., godz. 10.00 do 18.00
Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny
Koszt: 270 zł/ osoba
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/1rVLtyb8wILZmcw82

Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości.

Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej zapraszana szkolenie:
Więź-  rozwojowe poszukiwanie bliskości

17362912 1477007425645870 2357154082180604928 n

 

Termin: 28-29.10.2017 r.
Miejsce: 
Warszawa ul.Schroegera 82 sala S4

Prowadząca:  dr n. med. Małgorzata Klecka
Szczegóły: http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/Szkolenia

Program szkolenia:

• Wiedza na temat procesu kształtowania się więzi.

• Style przywiązania a zaburzenia przywiązania.

• Rola więzi w rozwoju emocjonalnym i funkcjonowaniu społecznym człowieka
  Najważniejsze teorie dotyczące więzi: Johna Bowlby\'ego, Mary Ainsworth,
  model DMM Patricii Crittenden.

• Biologiczne podstawy przywiązania

• Rola przywiązania w rozwoju empatii i kontroli agresji

• Podstawy diagnostyki zaburzeń więzi, praca terapeutyczna z dzieckiem

 

KONFERENCJA "FAS I PRZYWIĄZANIE"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:  11.09.2017 R. GODZ. 9.00  URZĄD MIASTA LĘDZINY 
 
Okres ciąży i pierwsze dwa lata życia są szczególnie ważną fazą w rozwoju człowieka. W tym czasie wyjątkowe znaczenie ma relacja z wrażliwym i reagującym na potrzeby dziecka opiekunem. Ryzyko wystąpienia zaburzeń przywiązania u dzieci, które rodzą się z FASD jest skrajnie prawdopodobne. Dzieje się tak z powodu dysfunkcji tych systemów neurologicznych, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do wytworzenia relacji przywiązania.
Zrozumienie tej tematyki może być nieocenione dla osób zajmujących się zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy na skutek prenatalnych ekspozycji doświadczają rozregulowania układów fizjologicznych, co wpływa na rozwój i funkcjonowanie systemu przywiązania.
Osoby biorące udział w konferencji uzyskają:
¥ nową perspektywę w rozumieniu zaburzeń przywiązania u dzieci z FAS/FASD,
¥ wiedzę na temat najnowszych badań związanych z funkcjonowaniem systemu przywiązania i roli regulacji emocjonalnej i wpływu różnych czynników na tworzenie więzi,
¥ wiedzę na temat narzędzi przydatnych w pracy z dziećmi z FASD i zaburzeniami przywiązania oraz ich rodzinami wspierających rozwój w obszarze zaufania, bezpieczeństwa, regulacji emocjonalnej, autonomii.
Celem konferencji jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia.
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli świata nauki, praktyków, lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo – wychowawczych a także do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych,
w których wychowują się dzieci z FASD.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wasza obecność będzie niezwykle pomocna w procesie profilaktyki i usuwania skutków FASD, a wiedza wyniesiona z Konferencji umożliwi rozszerzenie działań nakierowanych na pomoc dotkniętym powyższym syndromem.
 
 
PROGRAM KONFERENCJI:
8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników
9.09 – 9.30 – rozpoczęcie konferencji, wystąpienia oficjalnych gości
9.30 – 11.25 – wystąpienia – blok I
➢prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (specjalista psychiatrii dziecięcej, Kierownik Katedry
i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) – „Zaburzenie przywiązania, klasyfikacja, diagnostyka i różnicowanie”
➢ dr Monika Kornaszewska-Polak (psycholog) – „Style przywiązania i ich wpływ na jakość relacji w dorosłym życiu”
➢ dr Anna Romaniuk (mikrobiolog, immunolog, psychodietetyk) – „Psychodietetyka i przywiązanie. Wpływ odżywiania na emocjonalność"
11.25 – 11.45 – przerwa na kawę
11.45 – 13.40 – wystąpienia – blok II
➢ dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler (psycholog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka) – „Rozwój przywiązania od poczęcia do 3 roku życia”
➢ mgr Iwona Palicka (neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu) – „Neurobiologiczne wyposażenie do tworzenia więzi”
➢ dr n. hum. Anna Piekacz (adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej, Uniwersytet Śląski, psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka”, psycholog Ośrodka
Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa”, dyrektor i psycholog Centrum Diagnozy i Terapii VENTURA) – „Trauma rozwojowa i relacyjna u osób z FAS/FASD”
13.40 – 14-20 – poczęstunek
14.20 – 15.45 – wystąpienia – blok III
➢ dr n. med. Małgorzata Klecka (psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji Fastryga): – „Regulacja emocjonalna i uważność somatyczna opiekunów – jej znaczenie w budowaniu więzi.Terapia dzieci metodą Doświadczenia Somatycznego (Somatic Experiencing – SE)”
➢ mgr Łukasz Maj (fizjoterapeuta, osteopata) – „Wpływ terapii czaszkowo – krzyżowej na regulację emocjonalną”
15.45 – 16.00 – pytania, dyskusja, zakończenie konferencji
 
 
 

FAS jako wrodzony Zespół Posttraumatyczny

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie:

„FAS  jako wrodzony Zespół Posttraumatyczny”

            Traumatyczne urazy związane z przemocą zaburzają codzienne funkcjonowanie i ograniczają zdolność przeżywania zadowolenia z życia. Trauma nieustannie wdziera się w życie osób z PTSD, nawet wówczas, gdy mają oni przerażające doświadczenia przemocy już za sobą i próbują ułożyć sobie życie na nowo. Realność przeszłych doświadczeń – obrazy, dźwięki, fizyczne odczucia w umyśle i ciele są tak żywe, jakby istniały w rzeczywistości. Istnieją jednak takie czynniki traumatyzujące, których wpływ bagatelizujemy.  Na przykład alkohol wypijany w czasie ciąży i jego niszczący wpływ na rozwijające się życie.  

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 • mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami;
 • ich wpływ na nadmierne pobudzenie  Autonomicznego Układu Nerwowego (AUN), które  odpowiada za  wiele niezrozumianych przez otoczenie zachowań typowych dla osób po doświadczeniu traum;
 • zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie);
 • reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki;
 • możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z FAS z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.

Prowadzący:

Dr n. med. Małgorzata Klecka – doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing).

Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy.

Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).

Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

Miejsce spotkania: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny

Termin: 24 maja 2017 r. w godzinach 16.00- 19.00

Koszt udziału w spotkaniu: 120zł/ os

Zgłoszeń prosimy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/JImz8UFXq5R3MbDq2

Istnieje możliwość konsultacji diagnostycznych przed lub po szkoleniu (prosimy o mailowe lub telefoniczne poinformowanie o ewentualnej chęci konsultacji mail: osrodek.fastryga@gmail.com, tel: 32 216 79 17 lub 508 552 211).

Poraj w Smardzewicach

 LETNIE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Letnie warsztaty terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży  z zaburzeniami rozwojowymi (w tym: FASD, autyzm, zaburzenia więzi, traumy relacyjne) oraz ich opiekunów - rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

Warsztaty tego typu prowadzimy od 2001 roku. Początkowo nasz zespół prowadził je w Ośrodku "Sierczynek" w. woj lubuskim w ramach działań Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Z roku na rok przybywało chętnych, którym nie byliśmy w stanie pomóc, gdyż baza lokalowa Ośrodka "Sierczynek" stała się zbyt mała w stosunku do potrzeb naszych rodzin i dzieci.

W 2010 na bazie programu FAStryga powstała Fundacja; wtedy też podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu oferty dla rodziców oraz zmianie miejsca warsztatów- ośrodek w Poraju. W tym roku ponownie zmieniliśmy miejsce warsztatów na bardziej przyjazne- Ośrodek Inwest w Smardzewicach- www.inwest-smardzewice.pl

W tym roku planujemy przeprowadzić 3 turnusy w następujących terminach:

I turnus: 13-16 lipca 2017 r.

II turnus: 27-30 lipca 2017 r.

III turnus: 10-13 sierpnia 2017 r.

W ramach warsztatów oferujemy:

1. Zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii zorganizowane dla rodziców (warsztaty tematyczne oraz zajęcia grupowe).

Zajęcia grupowe prowadzone są w paradygmacie psychodynamicznym z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem wg Peter Levine’a (Somatic Experiencing).

Zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiać się będą na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych.

2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (rehabilitacyjne oraz socjoterapeutyczne)

 • Grupowe zajęcia z elementami socjoterapii, muzykoterapii, ergoterapii, psychodramy, polisensorycznej neurostymulacji, integracji sensomotorycznej, treningu Weroniki Sherborne;
 • Elementy pracy z patologiczną odruchowością (metoda Sally Goddard-Blythe);
 • Terapia taktylna;
 • Elementy metody (VIT) Video Interaction Training;
 • Elementy pracy z ciałem metodą Doświadczenia Somatycznego  (Somatic Experiencing - SE).

3. Konsultacje doświadczonych specjalistów, pomoc w zrozumieniu trudnych zachowań dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.

4. Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępna diagnoza innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).

5. Wypoczynek w miejscu pełnym atrakcji turystycznych.

Całkowity koszt pobytu:

 • osoba dorosła- 800zł
 • dziecko- 800 zł

Na koszt pobytu składa się koszt zakwaterowania z wyżywieniem oraz udziału w warsztatach. 

Koszt zakwaterowania zawiera:

 • pokoje z łazienkami, wyposażone w TV, obiekt wyposażony w windę, dostęp do Wi Fi;
 • 3 posiłki dziennie (z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych);
 • korzystanie z boisk sportowych ośrodka;
 • korzystanie sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny (ekran, rzutnik multimedialny, flip- chart);
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek;
 • ubezpieczenie.

Miejsce:
Inwest Smardzewice Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, 97-213 Smardzewice, ul. Klonowa 14
tel./fax +48 44 710 86 81
Cena:
800zł/dorosły, 800zł/dziecko

Kontakt: Dorota Malinowska 502 518 836 szkolenia.fastryga@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/vB2OGtmckKcSHky02

      

Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester:

 

 

kid-1241817_1920.jpg

W dniach 8-9 kwietnia 2017r.zapraszamy na szkolenie:

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce
wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester

Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 10.00-18.00:

 1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
 2. Kryteria diagnostyczne
 3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
 4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
 5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego
 6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
 7. Testy na równowagę i koordynację

 Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

 1. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
 2. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska, uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

Odbiorcy:  nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  

Prowadząca: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej - Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,  Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP,  www.centrumdziecka.republika.pl

Data: 8-9 kwietnia 2017r. (8 kwietnia- 10.00-18.00, 9 kwietnia- 9.00-15.00)

Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/5BQ9XXjpRLB4g5ke2

Cena: 490 zł/os (cena nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu)

Kontakt: Dorota Malinowska, 502 518 836, szkolenia.fastryga@gmail.com 

Uwagi: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.” Możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe:

Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży.

Praca z osobami uzależnionymi

od korzystania z komputera, Internetu i gier.

Szkolenie jest realizowane w formie warsztatu.

Główne wątki tematyczne:

 1. Potrzeby rozwojowe dziecka - kontekst rodzinny i środowiskowy
 2. Komputer i internet jako zjawiska o potencjale uzależniającym
 3. Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - mechanizm szybkiej nagrody
 4. Kiedy pojawia się uzależnienie - rozwój emocjonalny dziecka a kontakt z internetem i komputerem
 5. Komputer, internet, gry a wychowanie - postawy rodzicielskie jako czynnik profilaktyczny i terapeutyczny.

Metody i techniki pracy:

Wykład interaktywny, praca w małych grupach, dyskusja w grupie

Odbiorcy: rodzice, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych
Prowadzący: Marcin Ziemniewicz, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA.
Termin: 24 lutego 2017 r. w godz. 9.00-12.00
Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny
Koszt: 100zł
Formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/NpMWoHfSdpre0Osh1

Fastryga 2017

 

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym,
pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz
doświadczeniem w pracy z dziećmi- mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

Wymogi:

 • kreatywność
 • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole
 • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej(dostępna pod adresem:formularz)

Absolwent kursu zdobędzie:

 • aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki 
  Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
 • wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
 • podstawy neurofizjologii;
 • podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
 • podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
 • podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i oraz psychodynamicznym;
 • wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem
  (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
 • podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej
  w rodzinie;
 • podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
 • umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem
  (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych,
  rodzinnych domów dziecka;
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
 • samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
 • wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
 • rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
 • rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
 • możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
 • rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;
  skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
 • umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Informacje ogólne:

Koszty:

 • całkowity koszt: 4 320 zł 
 • 8 zjazdów ― 3120 zł
 • 1 zjazd 16 godz.dyd. - 390 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)

Praktyki letnie:

 • Koszt 1200 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 4 dniowy w lipcu 2017r. w ośrodku Inwest Smardzewice
 • Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, która wynosi ok. 400 zł).

Zjazdy:

 • Dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia;
 • Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł);
 • W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski;
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe;
 • Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym;
 • Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej;
 • Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku
  i zaliczenie w formie ustnej;
 • Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne
  zaświadczenia.

Terminy i adresy:

 • Terminy zjazdów: 

  1. 7-8 kwietnia- Lędziny (7.04- 9.00-17.00, 8.04- 9.00-14.00)

  2. 29-30 kwietnia- Poznań

  3. 18-19 maja- Lędziny

  4. 10-11 czerwca- Poznań

  5. 28-29 czerwca-Lędziny

  6. 21-22 września- Lędziny

  7. 4-5 października- Lędziny

  8. 2-3 listopada- Lędziny

 • terminy turnusów:

   13-16 lipca,  27-30 lipca i 10-13 sierpnia

 • Kurs w roku 2017 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz 
  w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

Organizatorzy i współpracownicy:

 • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
 • Fundacja FASTRYGA
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
 • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

 

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego  Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, 

a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.

 
Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych). Wytrwale wierzy, że wszystko, co się
dzieje w życiu, ma sens. 
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

 

mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych,
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley,
FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. 
Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka;  kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia
neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty
Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia
afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);
jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.

Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której
wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe
skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

 Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie
Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami
rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią
dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych
nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się 
problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i  terapeutycznych w tym obszarze. Wraz z Pracownią Diagnostyki
i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną,
terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin 
zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia. Więcej informacji na www.fas.org.pl

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje
się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania
oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach. 

 

CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-
terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole 
Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

 

Akcja twardyzawodnik.pl

Logo twardyzawodnik.pl

 Miło jest wiedzieć, ze nie jest się osamotnionym w swoich wysiłkach, i że są inni ludzie którym również leży na sercu kwestia, która jest dla nas ważna. W przypadku Fundacji Fastryga taką kwestią jest niesienie pomocy osobom chorym na FAS na wszelkie możliwe sposoby. Dowiedzieliśmy się ostatnio o pewnej pięknej akcji, której inicjatorem jest Wojtek. Przygotowuje się on do startu w ekstremalnym triatlonie górskim TATRAMAN 2016, a przy okazji zbiera pieniądze na rehabilitację bohatera całej akcji - Radka. Radek na co dzień zmaga się z licznymi problemami: zespół FAS, kyfoskoliozę kręgosłupa i niedowład wiotki kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, problemy z nerkami, wadę wzroku, oraz nasilające się problemy z oddychaniem związane z budową ciała. Dzielnie jednak stawia im czoła i każdego dnia walczy o poprawę swojego stanu. Poprzez start w zawodach Twardy Zawodnik usiłuje pomóc Radkowi zbudować dla niego lepszą przyszłość.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony twardyzawodnik.pl oraz do polubienia fanpage projektu na Facebooku! Konsultacje diagnostyczne w Zielonej Górze

8 kwietnia 2016 roku dr Małgorzata Klecka gościć będzie na III konferencji "Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa" organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, gdzie wygłosi wykład pt. „Wpływ alkoholu na płód dziecka - zaburzenia rozwojowe dziecka  z FAS w perspektywie problemów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych”.

 

Dzień wcześniej, czyli 7 kwietnia, będzie możliwość zapisania się na indywidualne konsultacje diagnostyczne oraz spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, które odbędą się w ROPS w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 36. Szczegółowe informacje można znaleźć w załącznikach poniżej.

 

Konsultacje diagnostyczne

 

Spotkanie psychoedukacyjne

 

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenia, wydarzenia!

Ubiegły tydzień był dla Fundacji niezwykle intensywny. W ciągu zaledwie dwóch dni odbyły się bowiem dwa ważne wydarzenia, których byliśmy współorganizatorem. Pierwsze z nich odbyło się w Lędzinach, gdzie nasza organizacja ma swoją siedzibę. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lędziny oraz lędzińskiego MOPS-u 16 marca 2016 roku zorganizowane zostało seminarium pt. Budowanie systemu pomocy, wsparcia, terapii dla osób i rodzin uwikłanych problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie”. Jako przedstawiciele organizacji pozarządowej z terenu Lędzin bierzemy udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i swoją wiedzą oraz doświadczaniem wspieramy profesjonalizację działań pomocowych i budowanie interdyscyplinarnych zespołów rozwiązujących problemy osób i rodzin uwikłanych w problem alkoholowy. Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lędziny, pani Krystyny Wróbel, która uroczyście rozpoczęła wydarzenie.

Czytaj więcej...

FAS W PERSPEKTYWIE PSYCHOSOMATYCZNEJ - KONFERENCJA

Zaproszenie

Fundacja Fastryga oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach serdecznie zapraszają do udziału w obchodach XV Światowego Dnia FAS które odbędą się 9 września 2015 roku w Lędzinach. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest:
                                                     

                                                                          „FAS W PERSPEKTYWIE PSYCHOSOMATYCZNEJ"


Wiemy, że prenatalne działanie alkoholu na płód w sytuacji, gdy ciężarna kobieta pije alkohol w ciąży, doprowadza do obniżenia odporności organizmu i wpływa na reakcje układu endokrynnego oraz ośrodkowego układu nerwowego.
Z tego powodu całościowe rozumienie funkcjonowania ludzkiego organizmu i różnych zachowań jest nieocenione dla osób zajmujących się zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy na skutek trudnych przeżyć doświadczają rozregulowania układów fizjologicznych, a na skutek tego destabilizują się emocjonalnie.

Osoby biorące udział w konferencji uzyskają:

 • nową perspektywę w rozumieniu zaburzeń rozwojowych u dzieci z FAS/FASD;
 • wiedzę na temat najnowszych odkryć związanych z rozumieniem zachowań dzieci i młodzieży;
 • wiedzę na temat narzędzi przydatnych w pracy z dziećmi i rodzinami wspierających rozwój w obszarze zaufania, bezpieczeństwa, regulacji emocjonalnej, autonomii, redukcji negatywnych skutków przewlekłego stresu i traumy

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem: terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników żłobków i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół.

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciastka) wynosi 70,00 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku, należy przesłać w terminie do dnia 05.09.2015 r.
pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny
lub
fax. 032 / 2166791
lub
e-mail: mops_ledziny@interia.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program konferencji:

8.30 – 9:00 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 - rozpoczęcie XV Światowego Dnia FAS, słowo wstępne
9:15 – 10:30 – Fabio Sinibaldi: „Perspektywa psychosomatyczna rozwoju dziecka"
10:30 – 11:45 – Sara Achilli: „Rola układu pokarmowego i żywienia w rozwoju. Wpływ na emocjonalność i zachowanie".
11:45 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:15 – prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Konieczność hospitalizacji i farmakoterapia dzieci z FAS z objawami psychosomatycznymi"
13:15 – 14:15 - Iwona Palicka: „Zaburzenia regulacji u dzieci z fas z deficytami przetwarzania sensorycznego".
14:15 – 14:30 – przerwa
14:30 – 15:30 – dr Małgorzata Klecka: „ Wrodzone reakcje na stres u dzieci z FAS. 4 x F: Fight-Flight-Freeze-Faint (walka-ucieczka-zamrożenie-stan bliski śmierci)".
15.30 – 15.45 - Dyskusja i zakończenie

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH

Czy masz wrażenie, że Twoje dziecko się od Ciebie oddala, zamyka w sobie, buduje mur? A może krytykuje Twój sposób postępowania, otwarcie wyraża bunt, sprawia kłopoty wychowawcze?

Zapraszamy Cię do udziału w grupie rodziców adopcyjnych i zastępczych zmagających się z podobnymi problemami.

Będziecie mieli możliwość:

 • zrozumieć trudne zachowania dziecka; lepiej rozumieć własne reakcje;
 • skuteczniej rozwiązywać sytuacje konfliktowe;
 • znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, które które Was przytłaczają;
 • zadbać o dobre relacje w małżeństwie;
 • wzmocnić się i zadbać o siebie;
 • czerpać radość ze swojego rodzicielstwa zastępczego/adopcyjnego.

Spotkanie prowadzi terapeuta.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego w godz.  17.00-19.00    w OŚRODKU FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 w Lędzinach.

Szczegóły pod nr tel. 32-2167917 lub 508552211

Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosi 50 zł, dla pary - 80 zł. 

LETNIE WARSZTATY PORAJ 2015

SZANOWNI PAŃSTWO,

mamy dobrą wiadomość: w związku z uzyskaniem dofinansowania obniżamy koszt pobytu na turnusach sierpniowych. Ponieważ zainteresowanie letnimi wyjazdami jest duże,  planujemy także zoragnizowanie dwóch weekendowych wyjazdów w lipcu

16-19.07 - prowadzą Małgorzata Klecka i Jolanta Czernicka-Siwecka  oraz

23-26.07  -  prowadzą Małgorzata Klecka i Iwona Palicka).

 Na turnusy lipcowe nie przewiduje się obniżki cenowej.

 

OFERTA:

Serdecznie zapraszmy rodziców, opiekunów oraz wychowawców na letnie warsztaty terapeutyczne, które odbędą się w dwóch terminach:

I turnus: 20-23 sierpnia 2015 r.  (prowadzą Małgorzata Klecka i Katarzyna Kurek)

II turnus:  27- 30 sierpnia 2015 r. (prowadzą Małgorzata Klecka i Katarzyna Kurek)

w ośrodku PORAJ w Jastrzębiu k/Poraja nad Zalewem Porajskim w okolicach malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. (www.szkolenia-poraj.pl/)

Oferujemy:
1. Zajęcia zorganizowane dla rodziców i opiekunów (warsztaty, zajęcia grupowe).
2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (szczegóły w załączniku).
3. Konsultacje doświadczonych specjalistów, pomoc w zrozumieniu trudnych zachowań dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.
4. Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępna diagnoza innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).
5. Wypoczynek w miejscu pełnym atrakcji turystycznych.

Czytaj więcej...

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach