fastryganowy

  • b3

    b3

  • b1

    b1

  • b4

    b4

  • b2

    b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

  • KLAUZULA INFORMACYJNA

    KLAUZULA INFORMACYJNA – WZÓR OGÓLNY (Tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych)

    Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:
    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FUNDACJA FASTRYGA z siedzibą w: 43-143 LĘDZINY UL. HOŁDUNOWSKA 70A, reprezentowana przez Prezesa Fundacji FASTRYGA Panią Małgorzatę Klecką; tel. 508552211, e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com
    2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy/ uczestnictwie w szkoleniach/prowadzenia szkoleń/organizacji szkoleń.
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
    3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
    Ośrodek Fastryga oraz Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych z siedzibą w Lędzinach ul. Hołdunowska 70a.
    4). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody poprzez plik pdf wysyłany drogą elektroniczną
    5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usługi.
    6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: dobrowolne
    9). Wraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

     
  • XVIII Światowy Dzień FAS

     
     
    Ogólnopolska konferencja naukowa "FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych"
     
    Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego czynności – w tym problemy neuropsychiatryczne, upośledzenie funkcji ruchowych, zaburzenia uczenia, dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej. Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą:
    • niepełnosprawność intelektualna,
    • zaburzenia komunikacji,
    • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
    • ADHD,
    • specyficzne zaburzenia uczenia się,
    • zaburzenia motoryczne,
    • inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD jako zaburzenie powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych, czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). I.Palicka, M.Klecka, J.Przybyło 2017).
    Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z najnowszych polskich badań i otwierające się możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów – praktyków. Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie:
    • zaburzeń neurorozwojowych w FAS,
    • diagnostyki dysmorfologicznej,
    • diagnozy neuropsychologicznej w FAS,
    • diagnostyki różnicowej, zaburzeń językowych oraz tikowych.
    Zaprezentujemy także wyniki naszych badań w obszarze parametrów biomedycznych w FAS i podzielimy się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi. Naszym celem jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia dla dzieci i ich rodzin.
     
    Koszt uczestnictwa: 90 zł
    Data: 10 września 2018 roku (poniedziałek), godz. 09:09
    Miejsce konferencji: Sala Widowiskowo - Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny.
     
     
    Dokumenty do pobrania:
     
     
     
     
  • Szkolenie „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”

     6 maja 2018 roku w gdańskiej Fundacji dla Rodziny dr n. med. Małgorzata Klecka poprowadzi szkolenie pt. „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”. Podczas szkolenia omówione zostaną:

    • Mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami; trauma rozwojowa, podstawy neurorozwoju.
    • Neurofizjologia traumy. Autonomiczny układ nerwowy i okno tolerancji.
    • Zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie).
    • Kiedy trauma niszczy więź: trauma relacyjna - dezorganizacja przywiązania, utrata głównego opiekuna - przypadek Genie.
    • Reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki.
    • Inne powody traumy wczesnodziecięcej, nagła zmiana środowiska wychowawczych bez możliwości adaptacji, wykorzystanie seksualne („child of rage”), długotrwałe inwazyjne leczenie itd.
    • Trauma w ciele. Objawy psychosomatyczne.
    • Możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.
    • Być rodzicem dziecka z traumą  - praca na zasobach rodzicielskich.
     
    Data szkolenia: 6 maja 2018 r., godz 13.00 - 19.00 (8h dydaktycznych)
    Miejsce: Fundacja dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórze 18, Gdańsk.
    Cena szkolenia: 250 zł
    Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy
     
     
    Serdecznie zapraszamy!
     
  • Superwizja dla absolwentów Kursu Fastryga

    meeting 1177437 1920

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie superwizyjne skierowane dla uczestników "KURSU FASTRYGA".
    Termin: 13.04.2018 
    Godzina: 11:00 - 17:00 (piątek) 
    8h dydaktycznych
     
    Prowadząca: dr n. med. Małgorzata Klecka
     
    Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA ul. Hołdunowska 70, Lędziny
     
    Koszt: 250zł/osoba
     
    Osoby decydujące się na uczestniczenie w grupie superwizyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Fastryga 508-552-211.

     
  • Szkolenie „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

     

    Szkolenie skierowane jest do rodziców zastępczych oraz adopcyjnych, a także do specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.

     

    Przychodzące na świat dziecko rodzi się bezbronne i całkowicie zależne od swojego opiekuna. W celu zapewnienia sobie przeżycia zarówno ludzie, jak i zwierzęta wyposażone są w wewnętrzny system przywiązaniowy. Dziecko w aktywny sposób poszukuje bliskości i pomocy ze strony opiekuna, a w relacji z nim rozwija przekonania oraz poczucia wewnętrzne dotyczące siebie samego, świata zewnętrznego, matki i innych osób bliskich. Te względnie trwałe przekonania stają się podstawą procesów motywacyjnych, decyzyjnych i regulacyjnych w jednostce. Prawidłowo rozwijająca się relacja przywiązania pozwala dziecku na stworzenie zdrowych schematów postrzegania świata i innych ludzi, dzięki którym dziecko, a późniejszy dorosły, może budować oparte na zaufaniu relacje dające poczucie bezpieczeństwa obu stronom.

    Niestety, wiele dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu przeżycia wczesnego odrzucenia wykształca w sobie pozabezpieczny styl przywiązania. Ten styl przywiązania utrudnia, a czasami całkowicie uniemożliwia budowanie zdrowych i prawidłowych relacji z innymi ludźmi, styl przywiązania przejawia się bowiem nawet w życiu dorosłym. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby rodzice zastępczy i adopcyjni oraz specjaliści którzy z nimi pracują rozumieli mechanizmy przywiązania oraz strategie pomocy dzieciom z zaburzeniami więzi.


    Data: 22 marzec 2018, godz. 10:00 -15:00
     
    Cena: 250 zł
     
     

    PROGRAM SZKOLENIA:

     

    o    10.00-11.30

           Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Więź biologiczna a więź przywiązania.

           Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.

           Fazy przywiązania, system przywiązania  i cykl przywiązania

     

    o    11.30 – 11.45 - Przerwa

     

    o    11.45-13.15 

           Neurofizjologiczne aspekty więzi

           Style przywiązania, diagnostyka pozabezpiecznych stylów przywiązania

           Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

     

    o    13.15-13.30 - Przerwa

     

    o    13.30-15.00

           Diagnostyka zaburzeń przywiązania  i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa)

           Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nie przywiązanego do osoby dorosłej.

           Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności

     

     

     

     

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Hołdunowska 70a

43-143 Lędziny

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Meritum Bank 

69 1300 0000 2076 7020 4973 0001

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach